Biuro PKOl


Kierownictwo Biura


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny od 1994 г.

W latach 1998-2001 Prezes Zarządu spółki Fundusz Górnośląski SA w Katowicach.

Członek rad nadzorczych spółek:
– Zakład Energetyczny Tarnów SA,
– Huta Łaziska SA,
– Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA,
– Inwestor Górnośląski SA,
– Polska Liga Koszykówki SA.

W latach 2000-2006 Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

W latach 2001-2010 Członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA-Europe. W latach 2002-2010 Prezydent Komisji Prawnej FIBA-Europe i członek Światowej Komisji Prawnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA w Genewie.

Od 2014 г. Członek, a od 2019 r. Przewodniczący Komisji Odwoławczej Światowej Federacji Koszykówki (FIBA) w Genewie. Od 2019 Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Światowej Federacji Hokeja na Lodzie. Od 2018 r. arbiter Trybunału do spraw Sport (CAS) w Lozannie.

Ekspert komisji i podkomisji Sejmu RP w zakresie prac nad zmianami w ustawie o kulturze fizycznej, a także nad ustawą o sporcie kwalifikowanym i ustawą o sporcie.

Znajomość języków: angielski, niemiecki, rosyjski.


Pracownicy Biura PKOl realizują uchwały i decyzje organów władzy PKOl oraz zadania, programy i projekty w wielu obszarach:

• międzynarodowym
• sportowym
• administracji
• finansów
• prawa
• kultury i edukacji
• marketingu, komunikacji i promocji

Kierują się przepisami obowiązującego w Polsce prawa, Statutem PKOl, Kartą Olimpijską i innymi regulacjami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich, Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich.

Biuro to zespół ekspertów w wielu dziedzinach, pasjonatów sportu i olimpizmu, utytułowanych sportowców, olimpijczyków i medalistów olimpijskich.

Działy Biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 • współpracuje z organizacjami i podmiotami krajowymi i międzynarodowymi oraz organami władzy publicznej w zakresie spraw związanych z udziałem Polskiej Reprezentacji w igrzyskach olimpijskich oraz wszystkich wydarzeniach olimpijskich;
 • prowadzi prace dotyczące udziału Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w imprezach olimpijskich, w tym monitoruje proces kwalifikacji, wdraża procedurę akredytacji i zgłoszeń sportowych, zapewnia transport i pobyt reprezentacji Polski na imprezach olimpijskich;
 • odpowiada za prowadzenie programów Solidarności Olimpijskiej oraz innych programów wdrażanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe;
 • wspiera realizację programów sportowych oraz imprez regionalnych organizowanych pod patronatem PKOl.

Dorota Goś – Dyrektor Działu Projektów Olimpijskich

 • odpowiada za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie budynku Centrum Olimpijskiego;
  prowadzi rejestr odznaczeń i wyróżnień nadawanych przez PKOl;
 • realizuje obsługę organów statutowych PKOl;
 • prowadzi rejestr komisji i zespołów PKOl – w tym Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków;
 • utrzymuje stałe kontakty z polskimi Olimpijczykami i dba o organizację pomocy materialnej dla potrzebujących Olimpijczyków;
 • współpracuje z Klubami Olimpijczyka, Olimpijskimi Radami Regionalnymi oraz placówkami oświatowymi noszącymi imię Polskich Olimpijczyków;
 • realizuje obsługę patronacką Szkół Mistrzostwa Sportowego i sportowych imprez masowych.

Elżbieta Urbańczyk-Baumann – Dyrektor Działu Administracji i Obsługi Organów Statutowych
Włodzimierz Kleniewski – Zastępca Dyrektora Działu Administracji i Obsługi Organów Statutowych

 • prowadzi działania i projekty informacyjne oraz promujące PKOl, Polską Reprezentację Olimpijską, Centrum Olimpijskie i markę PKOl;
 • promuje działalność, osiągnięcia i historię PKOl oraz Polskiego Ruchu Olimpijskiego;
  pozyskuje Sponsorów i Partnerów dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego;
 • realizuje świadczenia dla Sponsorów oraz programy sponsorskie i partnerskie wynikające z zawartych umów;
  prowadzi serwis filmowy i fotograficzny, zapewnia archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie zdjęć – w tym materiałów archiwalnych – oraz zapewnia obsługę fotoreporterską wydarzeń organizowanych przez PKOl i z udziałem przedstawicieli PKOl;
 • przygotowuje i organizuje Piknik Olimpijski oraz inne wydarzenia PKOl;
 • informuje o wynikach polskich sportowców podczas imprez olimpijskich;
 • prowadzi portal internetowy i media społecznościowe PKOl;
 • prowadzi Biuro Komunikacji PKOl, odpowiadające za współpracę z mediami;
 • przygotowuje informacje prasowe, współpracuje z mediami oraz organizuje konferencje prasowe.

Katarzyna Kochaniak-Roman – Rzecznik Prasowy / Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji

 • realizuje program edukacji olimpijskiej – w tym organizuje spotkania Olimpijczyków z młodzieżą i zajęcia dla młodzieży szkolnej w oparciu o posiadane lub tworzone materiały i narzędzia;
 • podejmuje działania pokazujące związki sportu i sztuki, promuje kulturę i edukację olimpijską;
 • promuje wartości i ideę olimpijską, zasadę fair play, zdrowy styl życia i sport powszechny;
 • prowadzi działania mające na celu rozwój i promocję ruchu olimpijskiego w Polsce oraz propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu;
 • współpracuje ze szkołami oraz innymi podmiotami w zakresie programów edukacyjnych PKOl, organizuje zajęcia edukacyjne na terenie Centrum Olimpijskiego;
 • prowadzi konkursy, proponuje nagrody i wyróżnienia PKOl w obszarze kultury i edukacji olimpijskiej;
  prowadzi księgę pamiątkową PKOl.

Katarzyna Deberny – Dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej

 • prowadzi pełną rachunkowość PKOl z uwzględnieniem zapisów ustawy o rachunkowości, prawa o stowarzyszeniach, przepisów obowiązującego prawa dotyczącego podatków i innych danin publicznych oraz ubezpieczeń społecznych, a także zasadami integralności treści dokumentów, autentyczności pochodzenia i wiarygodności ścieżki audytu;
 • rozlicza koszty i przychody, należności i zobowiązania zgodnie z Polityką Rachunkowości PKOl;
 • prowadzi rozliczenia umów międzynarodowych – w tym programów Solidarności Olimpijskiej;
 • przygotowuje, na wniosek działów PKOl, wnioski i umowy o realizację zadań finansowanych z budżetu państwa i budżetów terytorialnych;
 • sporządza projekt budżetu PKOl na kolejne lata oraz prowadzi kwartalne rozliczanie wpływów i wydatków;
  prowadzi sprawy kadrowe pracowników PKOl;
 • wypłaca nagrody olimpijskie zatwierdzone przez Zarząd PKOl;
 • prowadzi ewidencję wolontariuszy PKOl.

Bożena Banasiewicz – Główna księgowa / Dyrektor Finansowy

 • zapewnia obsługę prawną PKOl i organów władzy PKOl;
 • doradza w bieżącej działalności działów PKOl – w tym opiniuje i opracowuje dokumenty i umowy;
  wspiera realizację umów ze sponsorami i partnerami PKOl;
 • przygotowuje projekty i opiniuje pod względem prawnym umowy i porozumienia zawierane przez PKOl;
 • zgłasza zmiany aktualizujące wpisy w księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Patentowym;
 • współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz organami władzy publicznej w zakresie zagadnień natury prawnej;
 • dba o prawidłowe wykorzystywanie znaków towarowych PKOl i MKOl oraz wizerunków członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.