Biuro PKOl


Kierownictwo Biura


Od 2005 roku Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek i propagator Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Wielokrotny Wiceprzewodniczący Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyskach Olimpijskich (Pekin 2008, Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016), Zimowych Igrzyskach Olimpijskich (Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 2014, PyeongChang 2018) oraz Igrzyskach Europejskich (Baku 2015, Mińsk 2019). Członek zespołu zadaniowego ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, od 2005 roku delegat PKOl na posiedzenia Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), członek Komisji Technicznej EOC w latach 2005-2009 oraz członek Komisji EOC ds. Przygotowań Olimpijskich od 2009 roku.

Ekspert i doradca Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu V, VI, VII, VIII i IX kadencji, wiceprzewodniczący Sztabu Przygotowań Olimpijskich (Turyn 2006, Pekin 2008, Vancouver 2010, PyeongChang 2018, Tokio 2020). Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Śląsk-Beskidy 2009.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wicemistrz olimpijski w szermierce (Atlanta 1996) oraz brązowy medalista olimpijski (Barcelona 1992), mistrz świata (La Chaux-de-Fonds 1998) i dwukrotny wicemistrz świata (Lyon 1990, Nimes 2001), mistrz Europy (Gdańsk 1997) oraz wicemistrz Europy (Płowdiw 1998, Koblencja 2001), multimedalista we florecie licznych imprez sportowych najwyższej rangi, trener i menadżer sportu, sędzia Międzynarodowej Federacji Szermierczej, wieloletni aktywista sportowy, odznaczony i wyróżniony wieloma tytułami i dystynkcjami. Po zakończeniu wybitnej kariery sportowej dyrektor Klubu AZS – AWF Warszawa w latach 2002-2005.

Adam Krzesiński to współorganizator i propagator krajowych wydarzeń promujących Polski Komitet Olimpijski oraz imprez organizowanych w ramach promocji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Aktywny promotor spotkań Polonii przy okazji imprez Polskiego Komitetu Olimpijskiego, propagator wydawnictw poświęconych pamięci najwybitniejszych polskich sportowców i medalistów olimpijskich, współinicjator Nagrody PKOl dla Najlepszego Sportowca im. Piotra Nurowskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Prezesa PKOl (2005-2010), oddany polskim sportowcom każdego pokolenia, szczególnie wspierający młodych zawodników podczas ich kariery sportowej oraz po jej zakończeniu.

Wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność przez Polskie Związki Sportowe, odznaczony Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz tytułem „Osobowość Polskiego Sportu 2019”.


Absolwentka Wydziału Ekonomii na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w zakresie Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła podyplomowe studia w zakresie Integracji Europejskiej oraz kurs z Prawa Francuskiego i Unii Europejskiej. W 2017 roku – w Szkole Głównej Handlowej – ukończyła podyplomowe studia otrzymując tytuł Menadżera Kultury. Odbyła również praktykę w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie Polskiej w Rzymie.

Od 2019 roku Zastępca Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wielokrotny członek misji olimpijskich, w latach ubiegłych sekretarz Komisji Medycznej PKOl, Prawa Sportowego, Środowiska i Sportu, Nauki i Innowacji oraz w latach 2005-2007 opiekun Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Obecnie opiekun Rady PKOl oraz Komisji Międzynarodowej. Przez wiele lat współpracowała z Biurem ds. Unii Europejskiej Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Organizatorka Dni Polskich podczas Igrzysk Olimpijskich, konferencji i spotkań z udziałem gości z Polski i zagranicy, dwukrotnie „Okrągłego Stołu Polskiego Sportu”, Gali i imprez towarzyszących obchodom 100-lecia PKOl, 48. Zgromadzenia Ogólnego Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) w Warszawie i wielu innych w ramach Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego.

Z ramienia PKOl odpowiadała za zgłoszenie kandydatury Krakowa do XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, dwukrotnie wchodząc w skład zarządu komitetu organizacyjnego i prowadząc projekt przez niemal dwa lata. Dziś z tej bogatej wiedzy oraz jej międzynarodowych relacji korzystamy przy organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Pełni rolę dyplomowanego tłumacza Naczelnej Organizacji Technicznej z języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.


Pracownicy Biura PKOl realizują uchwały i decyzje organów władzy PKOl oraz zadania, programy i projekty w wielu obszarach:

• międzynarodowym
• sportowym
• administracji
• finansów
• prawa
• kultury i edukacji
• marketingu, komunikacji i promocji

Kierują się przepisami obowiązującego w Polsce prawa, Statutem PKOl, Kartą Olimpijską i innymi regulacjami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich, Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich.

Biuro to zespół ekspertów w wielu dziedzinach, pasjonatów sportu i olimpizmu, utytułowanych sportowców, olimpijczyków i medalistów olimpijskich.

Działy Biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 • współpracuje z organizacjami i podmiotami krajowymi i międzynarodowymi oraz organami władzy publicznej w zakresie spraw związanych z udziałem Polskiej Reprezentacji w igrzyskach olimpijskich oraz wszystkich wydarzeniach olimpijskich;
 • prowadzi prace dotyczące udziału Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w imprezach olimpijskich, w tym monitoruje proces kwalifikacji, wdraża procedurę akredytacji i zgłoszeń sportowych, zapewnia transport i pobyt reprezentacji Polski na imprezach olimpijskich;
 • odpowiada za prowadzenie programów Solidarności Olimpijskiej oraz innych programów wdrażanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe;
 • wspiera realizację programów sportowych oraz imprez regionalnych organizowanych pod patronatem PKOl.

Marcin Nowak – Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych
Ireneusz Kutyła – Zastępca Dyrektora Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych

 • odpowiada za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie budynku Centrum Olimpijskiego;
  prowadzi rejestr odznaczeń i wyróżnień nadawanych przez PKOl;
 • realizuje obsługę organów statutowych PKOl;
 • prowadzi rejestr komisji i zespołów PKOl – w tym Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków;
 • utrzymuje stałe kontakty z polskimi Olimpijczykami i dba o organizację pomocy materialnej dla potrzebujących Olimpijczyków;
 • współpracuje z Klubami Olimpijczyka, Olimpijskimi Radami Regionalnymi oraz placówkami oświatowymi noszącymi imię Polskich Olimpijczyków;
 • realizuje obsługę patronacką Szkół Mistrzostwa Sportowego i sportowych imprez masowych.

Elżbieta Urbańczyk-Baumann – Dyrektor Działu Administracji i Obsługi Organów Statutowych
Włodzimierz Kleniewski – Zastępca Dyrektora Działu Administracji i Obsługi Organów Statutowych

 • prowadzi działania i projekty informacyjne oraz promujące PKOl, Polską Reprezentację Olimpijską, Centrum Olimpijskie i markę PKOl;
 • promuje działalność, osiągnięcia i historię PKOl oraz Polskiego Ruchu Olimpijskiego;
  pozyskuje Sponsorów i Partnerów dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego;
 • realizuje świadczenia dla Sponsorów oraz programy sponsorskie i partnerskie wynikające z zawartych umów;
  prowadzi serwis filmowy i fotograficzny, zapewnia archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie zdjęć – w tym materiałów archiwalnych – oraz zapewnia obsługę fotoreporterską wydarzeń organizowanych przez PKOl i z udziałem przedstawicieli PKOl;
 • przygotowuje i organizuje Piknik Olimpijski oraz inne wydarzenia PKOl;
 • informuje o wynikach polskich sportowców podczas imprez olimpijskich;
 • prowadzi portal internetowy i media społecznościowe PKOl;
 • prowadzi Biuro Komunikacji PKOl, odpowiadające za współpracę z mediami;
 • przygotowuje informacje prasowe, współpracuje z mediami oraz organizuje konferencje prasowe.

Dorota Gajewska – Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji

 • realizuje program edukacji olimpijskiej – w tym organizuje spotkania Olimpijczyków z młodzieżą i zajęcia dla młodzieży szkolnej w oparciu o posiadane lub tworzone materiały i narzędzia;
 • podejmuje działania pokazujące związki sportu i sztuki, promuje kulturę i edukację olimpijską;
 • promuje wartości i ideę olimpijską, zasadę fair play, zdrowy styl życia i sport powszechny;
 • prowadzi działania mające na celu rozwój i promocję ruchu olimpijskiego w Polsce oraz propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu;
 • współpracuje ze szkołami oraz innymi podmiotami w zakresie programów edukacyjnych PKOl, organizuje zajęcia edukacyjne na terenie Centrum Olimpijskiego;
 • prowadzi konkursy, proponuje nagrody i wyróżnienia PKOl w obszarze kultury i edukacji olimpijskiej;
  prowadzi księgę pamiątkową PKOl.

Katarzyna Deberny – Dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej

 • prowadzi pełną rachunkowość PKOl z uwzględnieniem zapisów ustawy o rachunkowości, prawa o stowarzyszeniach, przepisów obowiązującego prawa dotyczącego podatków i innych danin publicznych oraz ubezpieczeń społecznych, a także zasadami integralności treści dokumentów, autentyczności pochodzenia i wiarygodności ścieżki audytu;
 • rozlicza koszty i przychody, należności i zobowiązania zgodnie z Polityką Rachunkowości PKOl;
 • prowadzi rozliczenia umów międzynarodowych – w tym programów Solidarności Olimpijskiej;
 • przygotowuje, na wniosek działów PKOl, wnioski i umowy o realizację zadań finansowanych z budżetu państwa i budżetów terytorialnych;
 • sporządza projekt budżetu PKOl na kolejne lata oraz prowadzi kwartalne rozliczanie wpływów i wydatków;
  prowadzi sprawy kadrowe pracowników PKOl;
 • wypłaca nagrody olimpijskie zatwierdzone przez Zarząd PKOl;
 • prowadzi ewidencję wolontariuszy PKOl.

Paweł Rodzoch – Dyrektor Działu Finansów i Kadr

 • zapewnia obsługę prawną PKOl i organów władzy PKOl;
 • doradza w bieżącej działalności działów PKOl – w tym opiniuje i opracowuje dokumenty i umowy;
  wspiera realizację umów ze sponsorami i partnerami PKOl;
 • przygotowuje projekty i opiniuje pod względem prawnym umowy i porozumienia zawierane przez PKOl;
 • zgłasza zmiany aktualizujące wpisy w księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Patentowym;
 • współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz organami władzy publicznej w zakresie zagadnień natury prawnej;
 • dba o prawidłowe wykorzystywanie znaków towarowych PKOl i MKOl oraz wizerunków członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Anna Majer-Krukowska – Dyrektor Działu Prawnego