Zadania publiczne, przetargiROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy przetargu na wybór podmiotów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Organizator – Polski Komitet Olimpijski  informuje że w przetargu  – wybór podmiotów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie za najkorzystniejszą został uznana oferta:  

–  w części dotyczącej wyboru podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Hokeja na Lodzie złożona przez Business Travel Club sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

–  w części dotyczącej wyboru podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego złożona przez Business Travel Club  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ORGANIZATOR PRZETARGU – Polski Komitet Olimpijski

Przetarg pisemny na wybór podmiotu/podmiotów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY – Polski Komitet Olimpijski

Przedmiotem Ogłoszenia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne do budynku Centrum Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.


Zadania publiczne realizowane w 2021 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 r. – hokej na lodzie 2021/0048/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 r. – kolarstwo 2021/0057/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 r. – dostarczenie elementów Kolekcji Olimpijskiej 2021/0172/0101/Udot/70/DSW

Zadania publiczne realizowane w 2020 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Sportu

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 r. – hokej na lodzie 2020/0058/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 r. – kolarstwo 2020/0043/0101/Udot/70/DSW
  Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – współzawodnictwo sportowe MIO Lozanna 2020   2020/0038/0431/SubB/DSW

Zadania publiczne realizowane w 2019 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Senat RP.

Nazwa zadania numer umowy
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – badminton 2019/0157/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – hokej na lodzie 2019/0038/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – kolarstwo 2019/0014/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – start Reprezentacji Polski w II Igrzyskach Europejskich Mińsk 2019 2019/0435/0101/Udot/70/DSW
XXI Piknik Olimpijski 2019/0260/0101/Udot/DS/01/BP
Wystawa plenerowa na 100-lecie PKOl 2019/0261/0101/Udot/DS/01/BP
XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl 2019/0268/0101/Udot/DS/03/BP
Wydawnictwo „Historia Polskiego Sportu Olimpijskiego” 2019/0269/0101/Udot/DS/01/BP
Wydawnictwo „Odznaki polskich związków sportowych w 100-lecie ruchu olimpijskiego w Polsce” 2019/0539/0101/Udot/DS/01/BP
Neurofile i wskaźnik neurofilowo-leukocytowy jako marker zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego – hokej na lodzie, podwykonawca Instytut Sportu 2019/0545/0101/Udot/70/DSW
Analiza wpływu długości ramienia korby pedałów na technikę pedałowania i zdolność wysiłkową kolarzy, podwykonawca Instytut Sportu 2019/0545/0101/Udot/70/DSW
Wczesne wykrywanie wysiłkowego ograniczenia przepływu wydechowego związanego ze skurczem oskrzeli u zawodników dyscyplin wytrzymałościowych i wytrzymałościowo-szybkościowych – podwykonawca COMS 2019/0545/0101/Udot/70/DSW
Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – współzawodnictwo sportowe Sarajewo 2019 2019/0026/0431/SubB/DSW
Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – współzawodnictwo sportowe Baku 2019 2019/0278/0431/SubB/DSW
Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kolarstwo 2019/0340/0431/SubB/DSW
Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – hokej na lodzie 2019/0339/0431/SubB/DSW
Wystawa z okazji 100-lecia PKOl32/N/2019/BPN
XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl52/BPOL.0412.087A.2019
XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl261/BPOL.0412.610A.2019

Przetargi

Organizator – Polski Komitet Olimpijski informuje, że w przetargu na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego wybrano ofertę złożoną przez Business Travel Club  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.


Opis przedmiotu przetargu

Polski Komitet Olimpijski – Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego.


Dotyczy przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na dostawę strojów sportowych dla  zawodników Polskiego Związku Kolarskiego.

Organizator – Polski Komitet Olimpijski informuje, że w przetargu za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Prinz Sportswear Dawid Wawrzyniak z siedzibą w Bogdanowo 11a, 64-600 — Bogdanowo — cena 138 334 zł brutto.


I. Opis przedmiotu przetargu

Polski Komitet Olimpijski – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla Zawodników Polskiego Związku Kolarskiego  

Szczegółowy opis wymagań dotyczących dostarczanych strojów znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Organizator dopuszcza składania ofert częściowych. Za części należy uznać każdą z zamawianych pozycji.

Zaproponowane stroje muszą być w barwach biało-czerwonych według zaleceń Organizatora zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

Uczestnik, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Polskiego Związku Kolarskiego ul. Andrzeja 1, 05-803 Pruszków, w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2020 r.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki:

 1. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,  wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 2. wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie strojów sportowych o wartości nie niższej niż 40 000 zł każde .
 3. przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunki opisane w pkt. 1-2, a także dokumenty przedstawione na ich potwierdzenie oraz wskazane w pkt. 3 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z tych warunków lub niezawierająca któregokolwiek z dokumentów zostanie odrzucona.

Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również e-mailem .

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest  Pan Tomasz Nargiełło tel.kom. 665 011 470

IV. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
 4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora.
 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres:

Polski Komitet Olimpijski

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

01-531 Warszawa

„Oferta na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego”

Nie otwierać przed terminem  9 listopada 2020 r.  r. godz. 15

 1. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi  ofertę, która została złożona po terminie.
 2. Organizator nie żąda wniesienia wadium.
 3. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2020 r. godz. 15:00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

3. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena  waga: 80%

Kryterium doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem przetargu – waga: 20%

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika Organizator nie określa rodzaju dokumentów składanych w tym zakresie przez Uczestników, zastrzega jednak, iż nie złożenie dokumentów spowoduje nieprzyznanie punktów w tym kryterium. Organizator informuje, że będzie oceniał jedynie dowody na zamówienia o wartości minimum 40 000 zł każde zrealizowane dla związków/klubów sportowych lub dla Organizatora.

Organizator nie będzie wzywał do uzupełnienia ww. wykazu ani dowodów. Wartość punktowa kryterium – Doświadczenie Uczestnika (D), wyliczana będzie według wzoru:

Ilość prawidłowo wykonanych usług w ocenianej ofercie

D = ——————————————————————————————– x waga

Maksymalna ilość prawidłowo zrealizowanych usług w badanych ofertach (w ofercie z największą ilością tego typu usług)

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryterium.

5. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

6.  Oferta z najkorzystniejszą ceną – rozumiana jako najniższa cena za wykonanie poszczególnej części zamówienia. Zaproponowana cena zawiera również koszty dostawy zamówionego sprzętu do miejsca wskazanego przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są podać w ofercie ceny jednostkowe i ceną za całość oferowanego przedmiotu przetargu.

7. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.

VII. Umowa

Istotne warunki umowy stanową załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VIII. Załączniki

Dotyczy przetargu Wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego.

Organizator – Polski Komitet Olimpijski informuje, że w przetargu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Business Travel Club  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 


Opis przedmiotu przetargu

Polski Komitet Olimpijski – Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego.

Szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług świadczonych przez agenta: 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego polegająca na:

I. sprzedaży biletów lotniczych zgodnie ze złożonym zleceniem wraz z wykonywaniem wszystkich czynności z tym związanych, polegających na:

 • zakładaniu i potwierdzaniu rezerwacji podróży; w tym celu wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu co najmniej dwa warianty realizacji optymalnych połączeń (przez optymalne połączenia uznaje się połączenia zawierające propozycję wylotu w godzinach preferowanych przez niego w miarę możliwości bez tzw. „międzylądowań”) z podaniem ceny, linii lotniczej, trasy oraz czasu podróży.
 • wykonawca musi zagwarantować również przewóz tym samym samolotem co zawodnicy dwóch rowerów na każdego zawodnika kolarstwa.
 • dokonywaniu zmian trasy, terminu oraz osób podróżujących itp. zgodnie ze zleceniem.
 • wystawianiu biletów lub innych właściwych dokumentów podróży.
 • wystawianiu faktur z uwidocznieniem ceny jednostkowej biletu, ceny za wystawienie – sprzedaż biletu, z uwzględnieniem terminu płatności 30 dni.
 • dostarczaniu biletów i innych dokumentów podróży, dokumentów rozliczeniowych do miejsca wskazanego przez Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie.

Wynagrodzenie naliczone za sprzedaż biletu będzie obejmować wszystkie czynności wymienione powyżej, w tym opłaty za nadbagaż. 

Informacja o planowanych w 2021 r. lotach będzie udostępniona Uczestnikowi  na jego wniosek, przy czym Organizator zastrzega, że nie jest to informacja kompletna, a terminy i liczba lotów mogą ulec zmianie.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu i przedstawi potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działających w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. 
 2. Posiada status Agenta IATA (International Air Transport Association) i przedstawi dokument potwierdzający tę przynależność. 
 3. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawi oświadczenie na tę okoliczność.
 4. Przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Uczestnik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia min. 300.000 zł (trzysta tysięcy zł).
 5. Jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co najmniej 5 lat i posiadającym siedzibę na terytorium RP i przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 6. Posiada minimum 3-osobowy stały zespół osobowy biura z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wyjazdów grupowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów, związków i organizacji sportowych.
 7. Posiada doświadczenie w obsłudze wyjazdów zagranicznych klubów, związków i organizacji sportowych i jest w stanie wykazać się prawidłową realizacją w okresie ostatnich 3 lat (36 miesięcy) przed dniem ogłoszenia przetargu co najmniej 2 zamówieniami o podobnym zakresie (rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla podróży grupowych) o wartości minimum 300.000 zł (trzysta tysięcy zł) każde. Realizacja w/w usług może być wykazana kopiami dokumentów, faktur, pisemnymi potwierdzeniami realizacji usług od kontrahentów lub na zasadzie pisemnego oświadczenia Uczestnika/Oferenta, w którym należy podać nazwy i adresy odbiorców, terminy i charakter zrealizowanych usług oraz kontakty do osób reprezentujących odbiorców, które mogłyby potwierdzić realizację takich usług.
 8. Akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Uczestnik/Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty wzór umowy podpisany przez  osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej. 

Warunki opisane w pkt. 1–8 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia. 

Oferta/Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z tych warunków zostanie odrzucona.

Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia. 

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest Hanna Bielczyk-Długosz e-mail: [email protected],
tel. kom. 602519700

IV. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
 4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
 8. W przypadku oferty składanej wspólnie przez  kilka podmiotów Organizator wymaga aby dokumenty/ oświadczenia wymienione w rozdziale II Ogłoszenia pkt 3 i 5 były przedstawione przez każdego z Oferentów składających wspólnie ofertę.  
 9. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora.
 10. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres:

Polski Komitet Olimpijski

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

01-531 Warszawa

„Oferta na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników  Polskiego Związku Kolarskiego 

Nie otwierać przed terminem 5 maja 2021 r. godz. 15:00

 1. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie.
 2. Organizator nie żąda wniesienia wadium.
 3. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty. 

VI. Miejsce i termin składania ofert.  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – waga: 80%,

sposób oceny: minimalizacja 

Doświadczenie Uczestnika w realizacji usług będących przedmiotem przetargu – waga 20%.

 Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria.

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium. 

5. Oferta z najkorzystniejszą ceną – rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za wystawienie jednego biletu, otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

         Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = ——————————————————————————————– x waga

                                                Cena ocenianej oferty

(Zaoferowana cena opłaty za wystawienie biletu musi być wyższa niż 0 zł i określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

6. Kryterium doświadczenia będzie oceniana na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika potwierdzających doświadczenie we współpracy i obsłudze ruchu sportowego w kraju i za granicą.

Organizator nie określa rodzaju dokumentów składanych w tym zakresie przez Uczestników, zastrzega jednak, iż nie złożenie dokumentów spowoduje nie przyznanie  punktów w tym kryterium.

7. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.

VII. Umowa 

Istotne warunki umowy stanową załącznik nr 2 do ogłoszenia