Zadania publiczne, przetargi


Zadania publiczne realizowane w 2019 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Senat RP.

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Nazwa zadania numer umowy
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – badminton 2019/0157/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – hokej na lodzie 2019/0038/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – kolarstwo 2019/0014/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r. – start Reprezentacji Polski w II Igrzyskach Europejskich Mińsk 2019 2019/0435/0101/Udot/70/DSW
XXI Piknik Olimpijski 2019/0260/0101/Udot/DS/01/BP
Wystawa plenerowa na 100-lecie PKOl 2019/0261/0101/Udot/DS/01/BP
XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl 2019/0268/0101/Udot/DS/03/BP
Wydawnictwo „Historia Polskiego Sportu Olimpijskiego” 2019/0269/0101/Udot/DS/01/BP
Wydawnictwo „Odznaki polskich związków sportowych w 100-lecie ruchu olimpijskiego w Polsce” 2019/0539/0101/Udot/DS/01/BP
Neurofile i wskaźnik neurofilowo-leukocytowy jako marker zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego – hokej na lodzie, podwykonawca Instytut Sportu 2019/0545/0101/Udot/70/DSW
Analiza wpływu długości ramienia korby pedałów na technikę pedałowania i zdolność wysiłkową kolarzy, podwykonawca Instytut Sportu 2019/0545/0101/Udot/70/DSW
Wczesne wykrywanie wysiłkowego ograniczenia przepływu wydechowego związanego ze skurczem oskrzeli u zawodników dyscyplin wytrzymałościowych i wytrzymałościowo-szybkościowych – podwykonawca COMS 2019/0545/0101/Udot/70/DSW

Zadania dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – współzawodnictwo sportowe Sarajewo 2019 2019/0026/0431/SubB/DSW
Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – współzawodnictwo sportowe Baku 2019 2019/0278/0431/SubB/DSW
Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kolarstwo 2019/0340/0431/SubB/DSW
Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – hokej na lodzie 2019/0339/0431/SubB/DSW

Senat RP, Biuro Programu Niepodległa

Wystawa z okazji 100-lecia PKOl32/N/2019/BPN
XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl52/BPOL.0412.087A.2019
XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl261/BPOL.0412.610A.2019

Zadania publiczne realizowane w 2020 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Sportu

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 r. – hokej na lodzie 2020/0058/0101/Udot/70/DSW
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 r. – kolarstwo 2020/0043/0101/Udot/70/DSW

Zadania dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

  Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – współzawodnictwo sportowe MIO Lozanna 2020   2020/0038/0431/SubB/DSW

Przetargi

Przetarg pisemny na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego (rozstrzygnięcie)


Dotyczy przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na dostawę strojów sportowych dla  zawodników Polskiego Związku Kolarskiego.

Organizator – Polski Komitet Olimpijski informuje, że w przetargu za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Prinz Sportswear Dawid Wawrzyniak z siedzibą w Bogdanowo 11a, 64-600 — Bogdanowo — cena 138 334 zł brutto.


I. Opis przedmiotu przetargu

Polski Komitet Olimpijski – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla Zawodników Polskiego Związku Kolarskiego  

Szczegółowy opis wymagań dotyczących dostarczanych strojów znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Organizator dopuszcza składania ofert częściowych. Za części należy uznać każdą z zamawianych pozycji.

Zaproponowane stroje muszą być w barwach biało-czerwonych według zaleceń Organizatora zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

Uczestnik, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Polskiego Związku Kolarskiego ul. Andrzeja 1, 05-803 Pruszków, w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2020 r.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki:

 1. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,  wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 2. wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie strojów sportowych o wartości nie niższej niż 40 000 zł każde .
 3. przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunki opisane w pkt. 1-2, a także dokumenty przedstawione na ich potwierdzenie oraz wskazane w pkt. 3 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z tych warunków lub niezawierająca któregokolwiek z dokumentów zostanie odrzucona.

Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również e-mailem .

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest  Pan Tomasz Nargiełło tel.kom. 665 011 470

IV. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
 4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora.
 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres:

Polski Komitet Olimpijski

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

01-531 Warszawa

„Oferta na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego”

Nie otwierać przed terminem  9 listopada 2020 r.  r. godz. 15

 1. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi  ofertę, która została złożona po terminie.
 2. Organizator nie żąda wniesienia wadium.
 3. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2020 r. godz. 15:00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

3. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena  waga: 80%

Kryterium doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem przetargu – waga: 20%

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika Organizator nie określa rodzaju dokumentów składanych w tym zakresie przez Uczestników, zastrzega jednak, iż nie złożenie dokumentów spowoduje nieprzyznanie punktów w tym kryterium. Organizator informuje, że będzie oceniał jedynie dowody na zamówienia o wartości minimum 40 000 zł każde zrealizowane dla związków/klubów sportowych lub dla Organizatora.

Organizator nie będzie wzywał do uzupełnienia ww. wykazu ani dowodów. Wartość punktowa kryterium – Doświadczenie Uczestnika (D), wyliczana będzie według wzoru:

Ilość prawidłowo wykonanych usług w ocenianej ofercie

D = ——————————————————————————————– x waga

Maksymalna ilość prawidłowo zrealizowanych usług w badanych ofertach (w ofercie z największą ilością tego typu usług)

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryterium.

5. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

6.  Oferta z najkorzystniejszą ceną – rozumiana jako najniższa cena za wykonanie poszczególnej części zamówienia. Zaproponowana cena zawiera również koszty dostawy zamówionego sprzętu do miejsca wskazanego przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są podać w ofercie ceny jednostkowe i ceną za całość oferowanego przedmiotu przetargu.

7. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.

VII. Umowa

Istotne warunki umowy stanową załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VIII. Załączniki