Komisje PKOlKomisje zostały powołane przez Polski Komitet Olimpijski zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. PKOl – dzięki komisjom – realizuje zadania określone w statucie i dokumentach programowych.

Każda z komisji to wyspecjalizowany zespół ekspertów gotowy służyć pomocą, fachową radą i opinią Prezesowi, Prezydium oraz Zarządowi PKOl. Same komisje – poprzez swoich przedstawicieli – mogą wnosić pod obrady władz PKOl istotne kwestie dotyczące szeroko rozumianego Ruchu Olimpijskiego i innych zagadnień z obszaru zainteresowania PKOl.

Komisje stanowią o rzeczywistej sile Ruchu Olimpijskiego – gromadzą wokół PKOl około pół tysiąca oddanych sportowi i olimpizmowi społeczników – osób w różnym wieku, różnych przekonań i reprezentantów rozmaitych zawodów.

Komisja Edukacji Olimpijskiej jest zespołem społecznych doradców, którzy inspirują i realizują przedsięwzięcia prezentujące dziedzictwo sportu i jego związki z kulturą. Komisja współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi PKOl – Klubem Fair Play i Polską Akademią Olimpijską, a także Muzeum Sportu i Turystyki oraz ze środowiskami twórców kultury, uczelniami artystycznymi i wychowania fizycznego, szkołami i władzami oświatowymi w zakresie:

 • upowszechniania uniwersalnych zasad olimpizmu, kultury i edukacji olimpijskiej oraz fair play,
 • organizowania konkursów literackich i plastycznych o tematyce olimpijskiej; plenerów artystycznych dla studentów i pracowników ASP,
 • organizowania wystaw malarstwa, grafiki i fotografii, spotkań z autorami książek
  i publikacji, z olimpijczykami i ludźmi kultury,
 • uczestnictwa polskich przedstawicieli sztuki i młodzieży w międzynarodowym ruchu artystycznym o tematyce olimpijskiej,
 • wspierania wydawnictw i publikacji o ruchu olimpijskim oraz działalności artystyczno-wychowawczej klubów i ośrodków terenowych polskiego ruchu olimpijskiego,
 • przyznawania nagród i wyróżnień za działalność artystyczną o tematyce olimpijskiej, przede wszystkim „Wawrzynu Olimpijskiego”,
 • wspierania różnych form działalności edukacyjnej Centrum Olimpijskiego PKOl,
 • wspierania badań nad olimpizmem i tradycją polskiego ruchu olimpijskiego,
 • uczestniczenia w zakresie kultury i edukacji olimpijskiej we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach PKOl.

W prace Komisji zaangażowanych jest wiele wybitnych postaci kultury, nauki i sztuki.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komisję Infrastruktury Sportowej tworzą samorządowcy oraz menedżerowie obiektów sportowych w Polsce. Ich zadaniem jest rekomendacja oraz popularyzacja najlepszych rozwiązań w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową. Komisja współpracuje z przedstawicielami ministerstw, a także Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz niezależnymi ekspertami w dziedzinie zarządzania obiektami sportowymi. Doradza oraz służy pomocą Związkom Sportowym w zakresie wykorzystania i modernizacji obiektów sportowych.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Kapituła ds. Odznaczeń rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznanie wyróżnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dostają je działacze i organizacje sportowe za zasługi w popularyzowaniu dorobku polskiego sportu oraz propagowaniu i promowaniu w różnych środowiskach idei i wartości olimpijskich. Medal ,,Za Zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” jest  trójstopniowy – złoty, srebrny i brązowy. Do zadań Kapituły należy również prowadzenie rejestru wyróżnionych tym medalem.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Głównym celem Klubu jest promocja idei fair play – jednej z głównych wartości olimpizmu. Klub organizuje konkurs, w którym zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) oraz do Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za czyn – postawę fair play, za karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu oraz za promocję wartości fair play.

Pod patronatem Klubu wydano wiele opracowań naukowych i metodycznych poświęconych tematyce fair play. Jedną z ważniejszych jest książka „Czysta Gra – Fair Play” pod redakcją Kajetana Hądzelka, Haliny Zdebskiej-Biziewskiej, Ryszarda Żukowskiego i Magdaleny Rejf.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Klub Kolekcjonerów PKOl skupia grupę ekspertów – kolekcjonerów pamiątek związanych z Ruchem Olimpijskim. Jest zespołem doradczym, w którego skład wchodzą członkowie stowarzyszeń kolekcjonerskich, autorzy publikacji z różnych dziedzin, sędziowie, projektanci pamiątek, zdobywcy medali na wystawach międzynarodowych oraz inicjatorzy giełd i targów w Polsce. Celem działalności Klubu jest wymiana doświadczeń  i projektów kolekcjonerskich, organizowanie spotkań,  wystaw tematycznych oraz targów – także międzynarodowych.  

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komisja Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych skupia przedstawicieli świata akademickiego, naukowego i biznesowego. Jej członkowie – swoją wiedzą i doświadczeniem – wspierają Polski Komitet Olimpijski w bieżącej działalności, służą radą i pomocą niezbędną do rozwoju Ruchu Olimpijskiego w Polsce, rekomendują rozwiązania dotyczące strategii rozwoju kultury fizycznej i profesjonalnego zarządzania w sporcie oraz wspierają działania PKOl w obszarze pozycjonowania marki olimpijskiej. Komisja podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, a także wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju sportu i środowiska.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Głównym celem Komisji Sportu Kobiet jest podejmowanie inicjatyw związanych z propagowaniem idei olimpizmu i umacniania roli sportu kobiecego w społeczeństwie. Komisja promuje międzynarodowe porozumienia i współpracę w zakresie sportu kobiet oraz wzmacnia pozycję i wyrównuje status ekonomiczny kobiet profesjonalnie zaangażowanych w proces szkolenia olimpijskiego (trenerki, lekarki, działaczki, specjalistki różnych dziedzin). Do zadań członków Komisji należy również utrzymywanie kontaktu z olimpijkami oraz dążenie do reprezentatywnego udziału kobiet w organach decyzyjnych, zajmujących się sportem olimpijskim na poziomie centralnym, związkowym i klubowym. Komisja Sportu Kobiet jest organizatorem corocznego konkursu ,,Trenerka Roku’’.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Głównym celem Komisji jest promowanie idei olimpijskiej wśród młodych sportowców. Komisja realizuje ten cel m.in. poprzez system zdobywania kółek olimpijskich, które są wręczane podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w trzech cyklach – Zimowa OOM, Halowa OOM, Letnia OOM. Organizatorom Olimpiady Młodzieży Komisja służy pomocą i doradztwem, organizuje posiedzenia, na których omawiane są problemy sportu młodzieżowego. Do dyskusji na ten temat Komisja zaprasza przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Instytutu Sporu oraz organizacji sportowych. Z końcem każdego roku Komisja Sportu Młodzieżowego wybiera spośród kandydatów przedstawionych przez polskie Związki Sportowe wybitnie uzdolnione zawodniczki oraz zawodników, którzy nominowani są do Nagrody Nadziei Olimpijskiej im. Eugeniusza Pietrasika. Laureatów konkursu wyłania Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a nagrody zostają wręczone na Spotkaniu Noworocznym.

1. Cel:
Zwiększenie zainteresowania młodzieży systematycznym uprawianiem sportu, promowanie wśród młodzieży zasad idei olimpijskiej.

2. Warunki zdobywania kółek olimpijskich:
System zdobywania odznak tzw. kółek olimpijskich jest ściśle związany z aktualnie funkcjonującym systemem współzawodnictwa sportowego, cyklem i programem olimpijskim.

I, II i III kółko można zdobywać w dyscyplinach olimpijskich.

Zawodnik może zdobywać w jednym cyklu olimpijskim tylko jedno kółko olimpijskie danego stopnia.

Warunki zdobywania odznak są następujące:

1. kółko olimpijskie

– zdobywcy miejsc 1-3 w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
– zwycięzcy Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
– zwycięzcy całorocznych cyklów zawodów o zasięgu ogólnopolskim.

2. kółko olimpijskie
– zdobywcy miejsc 1-3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.

3. kółko olimpijskie
– zdobywcy miejsc 1-3 w Mistrzostwach Polski Juniorów,
– reprezentanci Polski juniorów na mistrzostwach świata i Europy,
– reprezentanci Polski na światowe i europejskie igrzyska młodzieży.

Nadawanie kółek, ewidencja:

 • Kółka olimpijskie nadaje Polski Komitet Olimpijski.
 • O nadanie I, II i III kółka olimpijskiego występują: Szkolny Związek Sportowy, Polskie Związki Sportowe, Regionalne Rady Olimpijskie, organizatorzy zawodów wymienionych w pkt. 1. 2.3.
 • Wykazy imienne, ewidencję zdobywców odznak w układzie dyscyplin sportowych prowadzą jednostki wnioskujące.
 • PKOl ustala wzory odznak olimpijskich, zapewnia ich produkcję oraz rozdział.
 • Wręczanie odznak i legitymacji powinno odbywać się na imprezach sportowych lub okolicznościowych spotkaniach młodzieży z olimpijczykami, podczas inauguracji dni olimpijczyka.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Polska Akademia Olimpijska (PAOl) powstała 11 października 1984 roku jako społeczny organ Polskiego Komitetu Olimpijskiego – obdarzony specjalnym statutem, zadaniami i uprawnieniami. Skupia czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy – jako wybitni znawcy olimpizmu – rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie. Głównym zadaniem Polskiej Akademii Olimpijskiej jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem. Do zadań dodatkowych należy organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie współpracy w kraju i za granicą z regionalnymi centrami olimpijskimi. Polska Akademia Olimpijska jest współorganizatorem konkursów i plebiscytów, takich jak ,,Wawrzyn Olimpijski”, medal ,,Kolos Kagathos” i konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie o tematyce olimpijskiej. PAOl współpracuje ściśle z Międzynarodową Akademią Olimpijską oraz licznymi narodowymi Akademiami w innych krajach.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komisja Współpracy z Olimpijczykami promuje Ruch Olimpijski i angażuje olimpijczyków oraz członków Komisji w terenowe imprezy sportowe organizowane przez Rady Regionalne PKOl, Kluby Olimpijczyka, szkoły imienia Polskich Olimpijczyków i inne organizacje sportowe. Olimpijczycy biorą udział w programie edukacyjnym realizowanym przez Centrum Olimpijskie poprzez bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą. Komisja na bieżąco współpracuje z placówkami oświatowymi w kraju, noszącymi imiona znanych sportowców lub olimpijczyków, zachęca i inspiruje olimpijczyków do udziału w Piknikach Olimpijskich i spotkaniach z młodzieżą. Komisja monitoruje sytuację materialno-zdrowotną olimpijczyków i ewidencjonuje ich najważniejsze potrzeby – przy współpracy z regionalnymi strukturami olimpijskimi oraz terenowymi Klubami Olimpijczyka. Komisja stara się zapewnić pomoc finansową olimpijczykom, którzy zakończyli karierę sportową, a znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Celem Komisji Współpracy z Polonią jest dbałość o utrzymywanie  kontaktów z organizacjami polonijnymi i Polakami na wszystkich kontynentach, zwłaszcza  w obszarze polonijnego sportu i Ruchu Olimpijskiego. Komisja sprawuje nadzór nad Światowymi Polonijnymi Sejmikami Olimpijskimi oraz Centrami Polonijnymi, których zadaniem jest promocja naszego kraju. Ponadto – w ścisłej współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi – Komisja podejmuje działania związane z pogłębianiem tożsamości narodowej u Polaków mieszkających poza granicami. Zadaniem szczególnym jest promowanie Polski poprzez sport oraz rozwijanie działalności Klubów Olimpijczyka w innych krajach.

Celem współpracy międzynarodowej jest promowanie i pozycjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w środowisku międzynarodowym, współpraca z organizacjami sportowymi świata oraz prowadzenie skutecznej dyplomacji sportowej. Komisja skupia wybitne postaci związane ze sportem, biznesem i dyplomacją. Jej członkowie doradzają Prezesowi PKOl w jego obszernej działalności i aktywności w międzynarodowych organizacjach olimpijskich – Komitecie Wykonawczym Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees), Radzie Wykonawczej ANOC (The Association of National Olympic Committees) i Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl (The International Olympic Committee). Komisja, w skład której wchodzi wielu zawodowych dyplomatów, szerzy wiedzę o działaniach międzynarodowych w dziedzinie dyplomacji sportowej i wspiera pogłębianie dwu i wielostronnych relacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Do głównych zadań Komisji należy współpraca z Samorządami oraz ze strukturami terenowymi PKOl, Radami Regionalnymi, Klubami Olimpijczyka oraz szkołami imienia Polskich Olimpijczyków. Komisja wybiera spośród kandydatów organizatora „Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka”, „Olympic Day Run”, a także „Sejmiku Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i szkół im. Polskich Olimpijczyków”. Nadzoruje i pomaga w organizacji „Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy Olimpijskiej”. Szerzy ideę olimpijską i zasadę fair play wśród dzieci i młodzieży.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komisja jest organem opiniotwórczym i doradczym występującym w charakterze rzecznika spraw zawodników. Formułuje opinie i sugestie dotyczące spraw zawodników i przedstawia je organom władzy PKOl. Ponadto do jej zadań należy wspieranie działań promujących czystą rywalizację sportową – zarówno na polu gry jak i poza nim. Komisja jest również odpowiedzialna za reprezentowanie interesów zawodników na forum międzynarodowym i współpracę z Komisjami Zawodniczymi międzynarodowych organizacji sportowych.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

W skład Komisji Medycznej wchodzą następujące zespoły: Zespół Lekarzy i Terapeutów Olimpijskich, Zespół do Spraw Zwalczania Dopingu, Zespół do Spraw Psychologii oraz Rada Ekspertów Medycznych i Naukowych. Do głównych zadań Komisji należy organizacja opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry olimpijskiej, zabezpieczenie medyczne procesu szkolenia sportowego, organizacja opieki medycznej podczas Igrzysk Olimpijskich oraz wsparcie w zakresie przeciwdziałania dopingowi w sporcie. Komisja prowadzi również działania naukowe na rzecz sportu oraz propaguje – poprzez inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych – aktywność fizyczną i sport jako najistotniejsze elementy profilaktyki zdrowotnej.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komisja Sportowa jest zespołem doradczym w zakresie projektów sportowych. Współpracuje z polskimi Związkami Sportowymi oraz Ministerstwem Sportu. Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie proponowanych składów Polskiej Reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie. Ponadto Komisja opiniuje kandydatury i typuje stypendystów programów Solidarności Olimpijskiej dla Zawodników oraz laureatów nagrody Nadziei Olimpijskiej im. E. Pietrasika (wspólnie z Komisją Sportu Młodzieżowego i Nadziei Olimpijskich). Komisja sportowa współpracuje także z innymi instytucjami w celu rozwoju i promocji polskiego sportu.

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Skład komisji na kolejną kadencję zostanie ustalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego