Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu


Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl jest najwyższą sportową instancją odwoławczą w Polsce, działającą na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 176). Rozstrzyga spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych Polskich Związków Sportowych, jak również działa jako stały sąd polubowny na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Trybunał rozpoczął działalność 17 listopada 1994 r., a jego struktura i zasady działania zostały ukształtowane na wzór Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu z siedzibą w Lozannie (The Court of Arbitration for Sport – CAS). Od samego początku Trybunał działa przy Polskim Komitecie Olimpijskim, przy wykonywaniu funkcji orzeczniczych korzysta jednak z pełnej autonomii i niezależności.

Misją Trybunału jest ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych, zapobieganie ewentualnym nadużyciom i dbałość o przestrzeganie prawa przez zawodników, zespoły, Związki Sportowe oraz organy dyscyplinarne, jak również rozwój polskiego prawa sportowego.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w kadencji 2020-2023
Hubert Basiński
Konrad Buczyło
Wiktor Cajsel
Paweł Cioch
Zbigniew Ćwiąkalski
Piotr R. Graczyk
Anna Grzegółka
Tomasz Konczewski
Tomasz Kopoczyński
Ryszard Krawczyk
Katarzyna Lauritsen
Maciej Łaszczuk
Piotr Łebek
Jarosław Majewski
Piotr Nowaczyk
Oskar Pawłowski
Jerzy Paśnik
Mirosław Pawełczyk
Grzegorz Puszkarski
Janusz Raglewski
Jan Roliński
Tadeusz Tomaszewski
Romana Troicka-Sosińska
Jacek Wojtyżak

Więcej informacji znajdziesz na -> www.trybunalsport.pl