Antydoping

 

Polski Komitet Olimpijski bierze aktywny w promocji rywalizacji zgodnej z zasadą fair play oraz informuje o konsekwencjach – prawnych i zdrowotnych – stosowania dopingu w sporcie.

Doping w sporcie to popełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej naruszeń przepisów antydopingowych:

  • Obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika.
  • Użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej.
  • Uchylanie się, odmowa stawienia się lub niestawienie się do pobrania próbki.
  • Nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu.
  • Manipulowanie lub usiłowanie manipulowania dowolnym etapem kontroli antydopingowej.
  • Posiadanie substancji zabronionej lub metody zabronionej.
  • Handel lub usiłowanie handlu dowolną substancją zabronioną lub metodą zabronioną.
  • Podanie/zastosowanie lub usiłowanie podania/zastosowania zawodnikowi/wobec zawodnika podczas zawodów dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej bądź podanie/zastosowanie lub usiłowanie podania/zastosowania zawodnikowi/wobec zawodnika poza zawodami dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej, które są zabronione poza zawodami.
  • Współdziałanie.
  • Zabroniona współpraca.

Główną instytucją stanowiącą przepisy antydopingowe jest Światowa Agencja Antydopingowa (World Anti-Doping Agency – WADA). Jej szefem jest Polak – Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki w latach 2015-2019.

Witold Bańka

WADA koordynuje Światowy Program Zwalczania Dopingu, którego najważniejszym elementem jest Światowy Kodeks Antydopingowy, a także towarzyszące mu standardy międzynarodowe. Stronami Kodeksu, które tworzą własne przepisy antydopingowe są Federacje Międzynarodowe, organizatorzy najważniejszych imprez sportowych oraz Narodowe Organizacje Antydopingowe. Do tych ostatnich należy Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która ustala obowiązujące na terenie naszego kraju Polskie Przepisy Antydopingowe.
Ponadto w Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach, obowiązuje odrębna ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Światowa Agencja Antydopingowa (World Anti-Doping Agency – WADA)
To niezależna fundacja prawa szwajcarskiego. Została założona w 1999 r. Jej celem jest promowanie i koordynacja walki z dopingiem w sporcie na całym świecie. Jest to organizacja, która łączy wszystkie strony zaangażowane w walkę z dopingiem, w tym światowe rządy, ruch sportowy i co najważniejsze – sportowców. WADA łączy ich wokół jednej idei – rywalizacji wolnej od dopingu.

Światowa Agencja Antydopingowa posiada dwa organy zarządcze. 38-osobowy Zarząd Fundacji, który jest najwyższym organem decyzyjnym i 12-osobowy Komitet Wykonawczy będący organem odpowiedzialnym za kształtowanie bieżącej polityki WADA. Oba składają się w równej części z przedstawicieli Ruchu Olimpijskiego i rządów.

Siedziba Światowej Agencji Antydopingowej
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

Więcej informacji znajdziesz tutaj -> www.wada-ama.org

Biuro Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej
Wilanów Office Park
ul. Branickiego 17
02-972 Warszawa
+48 22 1238412

Podstawowym dokumentem WADA, który harmonizuje politykę, zasady i regulacje antydopingowe w organizacjach sportowych i wśród władz publicznych na całym świecie jest Światowy Kodeks Antydopingowy. Dopełnia go sześć międzynarodowych standardów, których celem jest promowanie spójności między organizacjami antydopingowymi w różnych obszarach: badania, laboratoria, wyłączenia terapeutyczne (TUE), lista zabronionych substancji i metod, ochrona prywatności i danych osobowych oraz przestrzeganie kodeksu przez sygnatariuszy. W styczniu 2021 r. wejdą w życie dwa kolejne standardy: dot. zarządzania wynikami oraz edukacji i informacji.

Za prowadzenie krajowej polityki antydopingowej zgodnej z Kodeksem odpowiadają Narodowe Organizacje Antydopingowe. W naszym kraju jest to Polska Agencja Antydopingowa (POLADA).

Polska Agencja Antydopingowa
ul. Łazienkowska 6A
00-449 Warszawa
tel. +48 22 529 89 12
fax +48 22 266 80 13

Więcej informacji znajdziesz tutaj -> www.antydoping.pl

Przydatne informacje:

Światowy Kodeks Antydopingowy 2021

Lista substancji zabronionych

Wyłączenia dla celów terapeutycznych

Baza leków zabronionych

API – Antydopingowe Pogotowie Informacyjne