Komisje problemoweKomisje problemowe zostały powołane przez Polski Komitet Olimpijski zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. PKOl – dzięki komisjom – realizuje zadania określone w statucie i dokumentach programowych.

Każda z komisji to wyspecjalizowany zespół ekspertów gotowy służyć pomocą, fachową radą i opinią Prezesowi, Prezydium oraz Zarządowi PKOl. Same komisje – poprzez swoich przedstawicieli – mogą wnosić pod obrady władz PKOl istotne kwestie dotyczące szeroko rozumianego Ruchu Olimpijskiego i innych zagadnień z obszaru zainteresowania PKOl.

Komisje problemowe stanowią o rzeczywistej sile Ruchu Olimpijskiego – gromadzą wokół PKOl około pół tysiąca oddanych sportowi i olimpizmowi społeczników – osób w różnym wieku, różnych przekonań i reprezentantów rozmaitych zawodów.

Komisja Finansów i Budżetu opiniuje nie tylko wykonanie i rozliczenie budżetu, ale również Sprawozdanie Finansowe PKOl za dany rok. Rekomenduje Zarządowi PKOl przyjęcie sprawozdania i kieruje je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Członkowie Komisji wyrażają opinię na temat projektu budżetu PKOl na rok następny i biorą udział w opracowywaniu zmian w Polityce Rachunkowości PKOl.

Skład Komisji:

Wojciech Długosz – Przewodniczący
Henryk Bęben
prof. Elżbieta Chojna-Duch
Robert Draba
Wiesław Fedorowicz
Marcin Jastrzębski
Janusz Kluczyński
Marek Michałowski
Maria Okurowska
Gerard Piątkowski
Daniel Sobiesiak
Jerzy Szczepankowski
Lech Szymański
Marek Rojewski
Jerzy Rutkowski

Hanna Bielczyk-Długosz – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: hbielczyk-dlugosz@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 49

Komisję Infrastruktury Sportowej tworzą samorządowcy oraz menedżerowie obiektów sportowych w Polsce. Ich zadaniem jest rekomendacja oraz popularyzacja najlepszych rozwiązań w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową. Komisja współpracuje z przedstawicielami ministerstw, a także Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz niezależnymi ekspertami w dziedzinie zarządzania obiektami sportowymi. Doradza oraz służy pomocą Związkom Sportowm w zakresie wykorzystania i modernizacji obiektów sportowych.

Skład Komisji:

Mirosław Minkina – Przewodniczący
Stefan Antkowiak
Ewa Bąk
Waldemar Bojarun
Tadeusz Brach
Anna Celej
Zenon Dagiel
Paweł Doliński
Aneta Góraj
Marcin Herra
Mieczysław Jachacy
Grzegorz Janik
Zbigniew Klonowski
Dariusz Maik
Maciej Małecki
Leszek Mańk
Robert Pietryszyn
Anna Pietrasz
Wojciech Różański
Łukasz Stajuda
Maciej Stańczyk
Jarosław Stawiarski
Mariusz Szewczyk
Anna Wirska
Mariola Żmudzińska

Jakub Kosyło – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: jkosylo@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 57

Kapituła ds. Odznaczeń rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznanie wyróżnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dostają je działacze i organizacje sportowe za zasługi w popularyzowaniu dorobku polskiego sportu oraz propagowaniu i promowaniu w różnych środowiskach idei i wartości olimpijskich. Medal ,,Za Zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” jest  trójstopniowy – złoty, srebrny i brązowy. Do zadań Kapituły należy również prowadzenie rejestru wyróżnionych tym medalem.

Skład Komisji:

prof. Kajetan Hądzelek – Przewodniczący
prof. Janusz Czerwiński
Lech Drożdżyński
Stefan Grzegorczyk
Stanisław Krawiec
Mieczysław Łopatka
Wojciech Morawski
Wojciech Nazarko
Helena Żak

Hanna Starzyńska – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: hstarzynska@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 60

Głównym celem Klubu jest promocja idei fair play – jednej z głównych wartości olimpizmu. Klub organizuje konkurs, w którym zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) oraz do Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za czyn – postawę fair play, za karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu oraz za promocję wartości fair play.

Pod patronatem Klubu wydano wiele opracowań naukowych i metodycznych poświęconych tematyce fair play. Jedną z ważniejszych jest książka „Czysta Gra – Fair Play” pod redakcją Kajetana Hądzelka, Haliny Zdebskiej – Biziewskiej, Ryszarda Żukowskiego i Magdaleny Rejf.

Skład Komisji:

Hanna Wawrowska – Przewodnicząca
Anna Bodasińska
Marcin Czechowski
Anna Dąbrowska
prof. Kajetan Hądzelek
Jolanta Kowalska
Zygfryd Kuchta
Janusz Łojek
Leszek Markuszewski
Mieczysław Nowicki
Tadeusz Olszański
Antoni Piechniczek
Renata Susałko

Katarzyna Niedźwiedzka – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: kniedzwiedzka@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 45

Klub Kolekcjonerów PKOl skupia grupę ekspertów – kolekcjonerów pamiątek związanych z Ruchem Olimpijskim. Jest zespołem doradczym, w którego skład wchodzą członkowie stowarzyszeń kolekcjonerskich, autorzy publikacji z różnych dziedzin, sędziowie, projektanci pamiątek, zdobywcy medali na wystawach międzynarodowych oraz inicjatorzy giełd i targów w Polsce. Celem działalności Klubu jest wymiana doświadczeń  i projektów kolekcjonerskich, organizowanie spotkań,  wystaw tematycznych oraz targów – także międzynarodowych.  

Skład Komisji:

Andrzej Szalewicz – Przewodniczący
Roman Babut
Zdzisław Czaplicki
Piotr Dębski
Adam Jędras
Jacek Kosmala
Janusz Łojek
Zbigniew Malinowski
Ryszard Prange
Zbigniew Sikora
Andrzej Wypysiński

Hanna Starzyńska – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: hstarzynska@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 60

Komisja Kultury i Edukacji Olimpijskiej jest zespołem społecznych doradców, którzy inspirują i realizują przedsięwzięcia prezentujące dziedzictwo sportu i jego związki z kulturą. Komisja współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi PKOl – Klubem Fair Play i Polską Akademią Olimpijską, a także Muzeum Sportu i Turystyki oraz ze środowiskami twórców kultury, uczelniami artystycznymi i wychowania fizycznego, szkołami i władzami oświatowymi w zakresie:

 • upowszechniania uniwersalnych zasad olimpizmu, kultury i edukacji olimpijskiej oraz fair play,
 • organizowania konkursów literackich i plastycznych o tematyce olimpijskiej; plenerów artystycznych dla studentów i pracowników ASP,
 • organizowania wystaw malarstwa, grafiki i fotografii, spotkań z autorami książek
  i publikacji, z olimpijczykami i ludźmi kultury,
 • uczestnictwa polskich przedstawicieli sztuki i młodzieży w międzynarodowym ruchu artystycznym o tematyce olimpijskiej,
 • wspierania wydawnictw i publikacji o ruchu olimpijskim oraz działalności artystyczno-wychowawczej klubów i ośrodków terenowych polskiego ruchu olimpijskiego,
 • przyznawania nagród i wyróżnień za działalność artystyczną o tematyce olimpijskiej, przede wszystkim „Wawrzynu Olimpijskiego”,
 • wspierania różnych form działalności edukacyjnej Centrum Olimpijskiego PKOl,
 • wspierania badań nad olimpizmem i tradycją polskiego ruchu olimpijskiego,
 • uczestniczenia w zakresie kultury i edukacji olimpijskiej we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach PKOl.

W prace Komisji zaangażowanych jest wiele wybitnych postaci kultury, nauki i sztuki.

Skład Komisji:

Jerzy Wenderlich – Przewodniczący
prof. Kajetan Hądzelek
Roman Babut
Zbigniew Benbenek
Ewa Błaszczyk
Jacek Bromski
Wojciech Ciurzyński
Olga Cygan
Zofia Czernicka
Andrzej Dera
Wojciech Fibak
Leszek Fidusiewicz
Stefan Friedmann
Halina Hanusz
Tomasz Jagodziński
Robert Kusiak
Olgierd Łukaszewicz
Robert Malinowski
Elżbieta Penderecka
Wiesław Podkański
Maryla Rodowicz
Stanisław Sienkiewicz
Paweł Skrzecz
Magdalena Sroka
Andrzej Strejlau
Jerzy Szczepankowski
Artur Szczepański
Don Vasyl Szmidt
Artur Szulc
Andrzej Szumowski
Nina Terentiew
Piotr Zaczkowski
Jerzy Zakrzewski
Kama Zboralska
Wojciech Zubala
Krzysztof Zuchora

email: pkol@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 00

Komisja Marketingu jest zespołem doradczym złożonym z praktyków marketingu, budowy wizerunku i reklamy, a także przedstawicieli nauki. Do jej zdań należy opiniowanie, rekomendowanie i kształtowanie polityki marketingowej PKOl oraz nadawanie kierunku działań wobec Sponsorów i Partnerów – zarówno PKOl, jak i MKOl.

Skład Komisji:

Ryszard Szuster – Przewodniczący
prof. Paweł Czarnecki
Robert Dowhan
Damian Drobik
Kornel Eljaszewicz
prof. Jan Klimek
Marek Krajewski
Stein Christian Knutsen
Cezary Kulesza
Małgorzata Mejer
Marek Szkolnikowski
Agnieszka Zdanowska
Anna Ziobroń

Ireneusz Kutyła – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: ikutyla@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 18

W skład Komisji Medycznej wchodzą następujące zespoły: Zespół Lekarzy i Terapeutów Olimpijskich, Zespół do Spraw Zwalczania Dopingu, Zespół do Spraw Psychologii oraz Rada Ekspertów Medycznych i Naukowych. Do głównych zadań Komisji należy organizacja opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry olimpijskiej, zabezpieczenie medyczne procesu szkolenia sportowego, organizacja opieki medycznej podczas Igrzysk Olimpijskich oraz wsparcie w zakresie przeciwdziałania dopingowi w sporcie. Komisja prowadzi również działania naukowe na rzecz sportu oraz propaguje – poprzez inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych – aktywność fizyczną i sport jako najistotniejsze elementy profilaktyki zdrowotnej.

Skład Komisji:

dr Hubert Krysztofiak – Przewodniczący
prof. Wojciech Braksator
dr Andrzej Bugajski
prof. Jolanta Chwalbińska
dr Marek Graczyk
dr Janusz Jurczyk
dr Marek Krochmalski
dr Jarosław Krzywański
dr Marcin Kulpa
dr Tomasz Latos
dr Artur Mamcarz
dr Andrzej Pokrywka
dr Andrzej Rakowski
dr Jerzy Siekierka
dr Stanisław Szymanik
Henryk Zieliński

Agata Kruszewska – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mai: akruszewska@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 00

Komisja Nauki, Innowacji i Środowiska skupia przedstawicieli świata akademickiego, naukowego i biznesowego. Jej członkowie – swoją wiedzą i doświadczeniem – wspierają Polski Komitet Olimpijski w bieżącej działalności, służą radą i pomocą niezbędną do rozwoju Ruchu Olimpijskiego w Polsce, rekomendują rozwiązania dotyczące strategii rozwoju kultury fizycznej i profesjonalnego zarządzania w sporcie oraz wspierają działania PKOl w obszarze pozycjonowania marki olimpijskiej. Komisja podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, a także wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju sportu i środowiska.

Skład Komisji:

ks. prof. Stanisław Dziekoński – Przewodniczący
Robert Bednarski
Wojciech Blecharczyk
prof. Aleksander Bobko
ks. bp Marian Florczyk
Jacek Foks
Przemysław Gonera
Andrzej Jagusiewicz
Agnieszka Kamińska
Mirosław Kostrzewa
Anna Kozerska
prof. Andrzej Mastalerz
Beata Mońka
Aleksander Nawrat
Piotr Płoszajski
prof. Marek Rocki
prof. Andrzej Rokita
Dariusz Wieliński
Tadeusz Wróblewski

Krzysztof Jankowski – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: kjankowski@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 51

Polska Akademia Olimpijska (PAOl) powstała 11 października 1984 roku jako społeczny organ Polskiego Komitetu Olimpijskiego – obdarzony specjalnym statutem, zadaniami i uprawnieniami. Skupia czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy – jako wybitni znawcy olimpizmu – rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie. Głównym zadaniem Polskiej Akademii Olimpijskiej jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem. Do zadań dodatkowych należy organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie współpracy w kraju i za granicą z regionalnymi centrami olimpijskimi. Polska Akademia Olimpijska jest współorganizatorem konkursów i plebiscytów, takich jak ,,Wawrzyn Olimpijski”, medal ,,Kolos Kagathos” i konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie o tematyce olimpijskiej. PAOl współpracuje ściśle z Międzynarodową Akademią Olimpijską oraz licznymi narodowymi Akademiami w innych krajach.

Skład PAOl:

prof. Józef Lipiec – Przewodniczący
prof. Małgorzata Bednarczyk
dr Bożena Bednarska
prof. dr hab. Jan Blecharz
prof. dr hab. Piotr Błajet
prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska
prof. AWF dr hab. Michał Bronikowski
dr hab. Marcin Czechowski
prof. Janusz Czerwiński
prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
prof. Zbigniew Dziubiński
dr Wiesław Firek
dr Beata Foszczyńska
prof. dr hab. Jacek Gracz
dr Iwona Grys
prof. dr hab. Krzysztof W. Jankowski
prof. Kajetan Hądzelek
prof. Aleksander Kabsch 
dr hab. Ewa Kałamacka
dr hab. Michał Kobierecki
ks. prof. dr hab.Stanisław Kowalczyk
dr Jolanta Kowalska
prof. Szymon Krasicki
prof. dr hab. Aleksander Krawczuk
prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk
dr hab. Michał Lenartowicz
prof. Wojciech Lipoński
prof. Jerzy Nowakowski
dr hab. prof. AWF Jerzy Nowocień 
prof. dr hab.Tadeusz Maszczak
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
red. Tadeusz Olszański
prof. Wiesław Osiński
prof. Andrzej Pac-Pomarnacki
dr hab. Artur Pasko
dr Barbara Pędraszewska-Sołtys
dr Katarzyna Płoszaj
prof. Zbigniew Porada
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
prof. Aleksander Ronikier
dr Maria Rotkiewicz
dr Bogusław Ryba
amb. ad personam dr Witold Rybczyński
dr hab. Dariusz Słapek
prof. dr hab. Michał Słoniewski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński
prof. dr hab. Stanisław Socha
prof. Henryk Sozański
prof. Andrzej Szwarc
dr Małgorzata Tomecka
dr hab. Renata Urban
dr hab. prof. Andrzej Wach
prof. Ryszard Wryk
prof. Wojciech Zabłocki
dr hab. inż., prof. PG Krystian Zawadzki
dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło dr Krzysztof Zuchora

Katarzyna Deberny – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: kdeberny@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 67

Komisja Projektów Rozwojowych zajmuje się poszukiwaniem i realizacją inicjatyw, których celem jest rozwój PKOl w różnych dziedzinach oraz promocja zasad i wartości olimpijskich w wielu społecznościach i grupach zawodowych.

Skład Komisji:

Piotr Kamiński – Przewodniczący
Piotr Kawalec
Robert Mucha
Urszula Nairne
Marcin Olewnik
Radosław Parda
Szymon Pawlica
Robert Rafał
Maria Rzepnikowska
Katarzyna Zygmunt

Dorota Krzewińska – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: dkrzewinska@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 75

Komisja Sportowa jest zespołem doradczym w zakresie projektów sportowych. Współpracuje z polskimi Związkami Sportowymi oraz Ministerstwem Sportu. Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie proponowanych składów Polskiej Reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie. Ponadto Komisja opiniuje kandydatury i typuje stypendystów programów Solidarności Olimpijskiej dla Zawodników oraz laureatów nagrody Nadziei Olimpijskiej im. E. Pietrasika (wspólnie z Komisją Sportu Młodzieżowego i Nadziei Olimpijskich). Komisja sportowa współpracuje także z innymi instytucjami w celu rozwoju i promocji polskiego sportu.

Skład Komisji:

Jerzy Skucha – Przewodniczący
Jacek Bierkowski
Tomasz Chamera
Roman Derks
Jerzy Eliasz
Dagmara Gerasimuk
Barbara Klatka
Jarosław Konior
Adam Korol
Kazimierz Kowalczyk
Wojciech Kudlik
Radosław Piesiewicz
Leszek Piotrowski
Jacek Skubis
Paweł Słomiński
Adam Soroko
Barbara Stanisławiszyn
Andrzej Stec
Rafał Tataruch
Tomasz Wróbel
Paweł Zygmunt

Marcin Doroś – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: mdoros@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 10

Głównym celem Komisji Sportu Kobiet jest podejmowanie inicjatyw związanych z propagowaniem idei olimpizmu i umacniania roli sportu kobiecego w społeczeństwie. Komisja promuje międzynarodowe porozumienia i współpracę w zakresie sportu kobiet oraz wzmacnia pozycję i wyrównuje status ekonomiczny kobiet profesjonalnie zaangażowanych w proces szkolenia olimpijskiego (trenerki, lekarki, działaczki, specjalistki różnych dziedzin). Do zadań członków Komisji należy również utrzymywanie kontaktu z olimpijkami oraz dążenie do reprezentatywnego udziału kobiet w organach decyzyjnych, zajmujących się sportem olimpijskim na poziomie centralnym, związkowym i klubowym. Komisja Sportu Kobiet jest organizatorem corocznego konkursu ,,Trenerka Roku’’.

Skład Komisji

Grażyna Rabsztyn – Przewodnicząca
Anna Bajan
Aida Bella
Maria Długosielska
Izabela Dylewska
Hanna Fidusiewicz
Magdalena Janicka
Urszula Jankowska
Jadwiga Kłodecka-Różalska
Katarzyna Kociszewska-Palacz
Barbara Kowalska
Milena Lachowicz
Renata Mauer-Różańska
Maria Katarzyna Olesińska
Elżbieta Panas
Joanna Sobiecka
Teresa Socha
Celina Sokołowska
Teresa Sukniewicz-Kleiber
Renata Susałko
Jadwiga Ślawska-Szalewicz
Marta Zawadzka
Helena Żak

Monika Myszkowska – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: mmyszkowska@pkol.pl
Tel: 22 560 37 04

Głównym celem Komisji jest promowanie idei olimpijskiej wśród młodych sportowców. Komisja realizuje ten cel m.in. poprzez system zdobywania kółek olimpijskich, które są wręczane podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w trzech cyklach – Zimowa OOM, Halowa OOM, Letnia OOM. Organizatorom Olimpiady Młodzieży Komisja służy pomocą i doradztwem, organizuje posiedzenia, na których omawiane są problemy sportu młodzieżowego. Do dyskusji na ten temat Komisja zaprasza przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Instytutu Sporu oraz organizacji sportowych. Z końcem każdego roku Komisja Sportu Młodzieżowego wybiera spośród kandydatów przedstawionych przez polskie Związki Sportowe wybitnie uzdolnione zawodniczki oraz zawodników, którzy nominowani są do Nagrody Nadziei Olimpijskiej im. Eugeniusza Pietrasika. Laureatów konkursu wyłania Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a nagrody zostają wręczone na Spotkaniu Noworocznym.

1. Cel:
Zwiększenie zainteresowania młodzieży systematycznym uprawianiem sportu, promowanie wśród młodzieży zasad idei olimpijskiej.

2. Warunki zdobywania kółek olimpijskich:
System zdobywania odznak tzw. kółek olimpijskich jest ściśle związany z aktualnie funkcjonującym systemem współzawodnictwa sportowego, cyklem i programem olimpijskim.

I, II i III kółko można zdobywać w dyscyplinach olimpijskich.

Zawodnik może zdobywać w jednym cyklu olimpijskim tylko jedno kółko olimpijskie danego stopnia.

Warunki zdobywania odznak są następujące:

1. kółko olimpijskie

– zdobywcy miejsc 1-3 w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
– zwycięzcy Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
– zwycięzcy całorocznych cyklów zawodów o zasięgu ogólnopolskim.

2. kółko olimpijskie
– zdobywcy miejsc 1-3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.

3. kółko olimpijskie
– zdobywcy miejsc 1-3 w Mistrzostwach Polski Juniorów,
– reprezentanci Polski juniorów na mistrzostwach świata i Europy,
– reprezentanci Polski na światowe i europejskie igrzyska młodzieży.

Nadawanie kółek, ewidencja:

 • Kółka olimpijskie nadaje Polski Komitet Olimpijski.
 • O nadanie I, II i III kółka olimpijskiego występują: Szkolny Związek Sportowy, Polskie Związki Sportowe, Regionalne Rady Olimpijskie, organizatorzy zawodów wymienionych w pkt. 1. 2.3.
 • Wykazy imienne, ewidencję zdobywców odznak w układzie dyscyplin sportowych prowadzą jednostki wnioskujące.
 • PKOl ustala wzory odznak olimpijskich, zapewnia ich produkcję oraz rozdział.
 • Wręczanie odznak i legitymacji powinno odbywać się na imprezach sportowych lub okolicznościowych spotkaniach młodzieży z olimpijczykami, podczas inauguracji dni olimpijczyka.

Skład Komisji:

Zenon Dagiel – Przewodniczący
Marek Bykowski
Mariusz Daszczyński
Roman Derks
Czesław Fluder
Jan Gąsiorek
Otylia Jędrzejczak
Jan Krypa
Andrzej Kwaśniewski
Marek Matuszewski
Jakub Michalczuk
Edyta Katarzyna Mokra
Robert Papis
Dariusz Piotrowski
Janusz Samel
Robert Skolimowski
Łukasz Stajuda
Paula Stamm
Piotr Śliwiński
Rafał Tataruch
Tadeusz Wróblewski

Dariusz Goździak – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: dgozdziak@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 40

Do obowiązków Komisji należy przede wszystkim krzewienie i upowszechnianie idei olimpijskich, wspieranie rozwoju i promowanie sportu – szczególnie na terenach wiejskich. Poprzez swoje działania Komisja chce wpływać na poprawę sytuacji środowiska sportowego – zarówno w sferze prawnej, jak i praktycznej oraz wspierać wszelkie możliwości uprawiania sportu. Komisja współpracuje z Ministerstwem Sportu, Krajowym Zrzeszeniem Ludowych Związków Sportowych, Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Skład Komisji:

Krzysztof Piasek – Przewodniczący
Dariusz Abramuk
Krzysztof Bagiński
Konrad Burdyka
Ryszard Bugiel
Waldemar Buszan
Konrad Firek
Jakub Kalinowski
Jan Krypa
Eligiusz Małolepszy
Marek Murmyło
Krzysztof Ratajczak
Piotr Stępień
Sebastian Wijas
Jan Zalewski

Iwona Marcinkiewicz – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: imarcinkiewicz@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 05

Celem i zadaniem Komisji jest promowanie i pozycjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w środowisku międzynarodowym, współpraca z organizacjami sportowymi świata oraz prowadzenie skutecznej dyplomacji sportowej. Komisja skupia wybitne postaci związane ze sportem, biznesem i dyplomacją. Jej członkowie doradzają Prezesowi PKOl w jego obszernej działalności i aktywności w międzynarodowych organizacjach olimpijskich – Komitecie Wykonawczym Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees), Radzie Wykonawczej ANOC (The Association of National Olympic Committees) i Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl (The International Olympic Committee). Komisja, w skład której wchodzi wielu zawodowych dyplomatów, szerzy wiedzę o działaniach międzynarodowych w dziedzinie dyplomacji sportowej i wspiera pogłębianie dwu i wielostronnych relacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Skład Komisji:

Andrzej Kraśnicki – Przewodniczący
amb. Andrzej Braiter
Mariusz Czerkawski
Tomasz Delega
amb. Ryszard Fijałkowski
Karolina Helmin-Biercewicz
Zdzisław Ingielewicz
amb. Janusz Jesionek
Robert Korzeniowski
Uta Kühn
amb. Paweł Kulka-Kulpiowski
Zbigniew Niemczycki
Wojciech Olejniczak
amb. Jan Wojciech Piekarski
amb. Oskar Rosa
amb. Robert Rostek
Dariusz Seliga
Tomasz Stanek
Przemysław Trawa
Andrzej Witkowski
Zbigniew Wróbel
Wojciech Walkiewicz
Adam Zaborowski

Iwona Łotysz – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: ilotysz@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 09

Do głównych zadań Komisji należy współpraca ze strukturami terenowymi PKOl, Radami Regionalnymi, Klubami Olimpijczyka oraz szkołami imienia Polskich Olimpijczyków. Komisja wybiera spośród kandydatów organizatora „Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka”, „Olympic Day Run”, a także „Sejmiku Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i szkół im. Polskich Olimpijczyków”. Nadzoruje i pomaga w organizacji „Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy Olimpijskiej”. Szerzy ideę olimpijską i zasadę fair play wśród dzieci i młodzieży.

Skład Komisji:

Janusz Kochan – Przewodniczący
Mieczysław Baszko
Zdzisław Ingielewicz
Tomasz Jagodziński
Jacek Klimecki
Mieczysław Knychała
Stanisław Kopeć
Wiktor Krebok
Artur Lipiński
Elżbieta Nowak
Robert Raczyński
Ryszard Radwan
Teresa Russek
Jan Wieteska
Marian Woronin
Tadeusz Wróblewski
Wojciech Ziemniak

Marian Sypniewski – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: msypniewski@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 43

Komisja współpracy z mediami to zespół szefów redakcji, menedżerów sportowych i dziennikarzy. Jej zadaniem jest doradztwo PKOl w zakresie polityki medialnej, komunikacji zewnętrznej oraz promocji Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Skład Komisji:

Włodzimierz Szaranowicz – Przewodniczący
Anna Dermont
Andrzej Grygierczyk
Cezary Gurjew
Marian Kmita
Michał Kołodziejczyk
Sebastian Parfjanowicz
Michał Pol
Justyna Szubert-Kotomska
Stefan Szczepłek
Marek Traczyk
Adam Widomski
Paweł Wilkowicz
Mirosław Żukowski

Kontakt: Biuro Komunikacji PKOl
Adres e – mail: biurokuminkacji@pkol.pl

Komisja Współpracy z Olimpijczykami promuje Ruch Olimpijski i angażuje olimpijczyków oraz członków Komisji w terenowe imprezy sportowe organizowane przez Rady Regionalne PKOl, Kluby Olimpijczyka, szkoły imienia Polskich Olimpijczyków i inne organizacje sportowe. Olimpijczycy biorą udział w programie edukacyjnym realizowanym przez Centrum Olimpijskie poprzez bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą. Komisja na bieżąco współpracuje z placówkami oświatowymi w kraju, noszącymi imiona znanych sportowców lub olimpijczyków, zachęca i inspiruje olimpijczyków do udziału w Piknikach Olimpijskich i spotkaniach z młodzieżą. Komisja monitoruje sytuację materialno-zdrowotną olimpijczyków i ewidencjonuje ich najważniejsze potrzeby – przy współpracy z regionalnymi strukturami olimpijskimi oraz terenowymi Klubami Olimpijczyka. Komisja stara się zapewnić pomoc finansową olimpijczykom, którzy zakończyli karierę sportową, a znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej.

Skład Komisji:

Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący
Aniela Bednarek
Kajetan Broniewski
Wiesław Chudzik
Jerzy Garpiel
Blanka Isielonis-Filipczuk
Jerzy Jakobsche
Elżbieta Kwiatkowska
Wojciech Kudlik
Zenon Licznerski
Tadeusz Mytnik
Robert Pietruszyński
Tadeusz Piguła
Tomasz Rosset
Jerzy Rybicki
Teresa Sukniewicz
Stanisława Szydłowska
Stanisława Wąchała

Elżbieta Urbańczyk-Baumann – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: eurbanczyk@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 72

Celem Komisji jest dbałość o utrzymywanie  kontaktów z organizacjami polonijnymi i Polakami na wszystkich kontynentach, zwłaszcza  w obszarze polonijnego sportu i Ruchu Olimpijskiego. Komisja sprawuje nadzór nad Światowymi Polonijnymi Sejmikami Olimpijskimi oraz Centrami Polonijnymi, których zadaniem jest promocja naszego kraju. Ponadto – w ścisłej współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi – Komisja podejmuje działania związane z pogłębianiem tożsamości narodowej u Polaków mieszkających poza granicami. Zadaniem szczególnym jest promowanie Polski poprzez sport oraz rozwijanie działalności Klubów Olimpijczyka w innych krajach.

Skład Komisji:

amb. ad personam Witold Rybczyński – Przewodniczący
Zbigniew Chmielewski
Maciej Cybulski
Janusz Domański
Jerzy Dróżdż
amb. Ryszard Fijałkowski
Mieczysław Jachacy
Tomasz Jagodziński
Robert Kępiński
Marek Konopczyński
Adam Koseski
Piotr Ledworuch
Jan Ludwiczak
Tomasz Różniak
Andrzej Szeląg
Janusz Tatera
Waldemar Wendrowski

Hanna Starzyńska – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: hstarzynska@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 60

Komisja jest organem opiniotwórczym i doradczym występującym w charakterze rzecznika spraw zawodników. Formułuje opinie i sugestie dotyczące spraw zawodników i przedstawia je organom władzy PKOl. Ponadto do jej zadań należy wspieranie działań promujących czystą rywalizację sportową – zarówno na polu gry jak i poza nim. Komisja jest również odpowiedzialna za reprezentowanie interesów zawodników na forum międzynarodowym i współpracę z Komisjami Zawodniczymi międzynarodowych organizacji sportowych.

Skład Komisji:

Adam Korol – Przewodniczący
Irmina Mrózek Gliszczyńska
Monika Hojnisz-Staręga
Igor Jakubowski
Klaudia Jans-Ignacik
Otylia Jędrzejczak
Justyna Kowalczyk
Katarzyna Krawczyk
Maciej Kurowski
Piotr Małachowski
Arkadiusz Michalski
Weronika Nowakowska
Beata Rosolska
Aleksandra Shelton
Artur Siódmiak
Paweł Spisak
Sławomir Szmal
Marta Walczykiewicz
Maja Włoszczowska
Szymon Ziółkowski
Luiza Złotkowska „ex officio”

Marcin Doroś – Sekretarz, Biuro PKOl
Adres e-mail: mdoros@pkol.pl
Tel.: 22 560 37 10