Obniżenie wysokości wpisu od skargi w sportowych sprawach dyscyplinarnych

Uprzejmie informujemy, że 10 lutego 2024 r. Rada Trybunału Arbitrażowego przy PKOl podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej wysokości wpisu od skargi, pobieranego od strony inicjującej przed Trybunałem postępowanie w sportowej sprawie dyscyplinarnej.

Zryczałtowana wysokość wpisu od skargi w sportowej sprawie dyscyplinarnej wynosi od 10 lutego 2024 r. jeden tysiąc złotych.

Ustalenie nowej, zdecydowanie niższej od ustawowo dopuszczalnej, zryczałtowanej wysokości wpisu od skargi w sportowej sprawie dyscyplinarnej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wymiernie przyczyni się zwiększeniu dostępności stron procesowych do Trybunału.

TA